Convocatòria de ple

20 de març de 2019

Número de sessió: 02/2019
Lloc: Sala de sessions de l'Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles
Data: dimecres 20 de març de 2019
Hora: 20:00

0.- ORDRE DEL DIA.
1. Aprovació, si escau, de l'acta esborrany de la sessió anterior.
2. Decrets i Resolucions.
3. Donar compte de l'informe de la Intervenció de totes les resolucions adoptades per l'Alcaldessa contràries a les objeccions efectuades.
4. Aprovació, si escau, de l'increment de les retribucions del personal al servei de la corporació, corresponent a l'exercici 2019.
5. Aprovació, si escau, de la proposició de nomenament de Jutge/essa de Pau titular i substitut/a.
6. Aprovació, si escau, del dictamen de la Comissió de Serveis Personals, de la proposta de les Bases reguladores per a concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a transport a centre de dia, hospital de dia per a gent gran.
7. Aprovació, si escau, del dictamen de la Comissió Informativa de Projectes i Obres, de la proposta per a l’aprovació pel Ple del Reglament Municipal d'ús i funcionament de la piscina municipal.
8. Aprovació, si escau, del dictamen de la Comissió Informativa de Projectes i Obres, de la proposta per a l’aprovació pel Ple de l'adhesió al contracte derivat núm. 2018.03-D1 de l’acord marc de subministrament de paper amb destinació als ens locals de Catalunya (Exp. 2018.03) adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa Lyreco España, S.A.
9. Aprovació, si escau, de la moció per declarar Sant Pere de Riudebitlles municipi antifeixista i en favor de la convivència en la diversitat.
10. Aprovació, si escau, de la moció d'atorgament de la Creu de Sant Jordi al president del Centre d'Estudis de Subirats (CESUB) Sr. Josep Mata Massana.
11. Aprovació, si escau, de la moció per garantir la continuïtat dels centres especials de treball a Catalunya.
12. Precs i preguntes.

Data i hora de la darrera actualitzaciò
03:30  |  15-03-19
  • Recomana el contingut